د خوبونو تعبير ابن سيرين خط ضي

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.