د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ب

ایزیکدا اعلان راپور کړئ