د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ج

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.

ایزیک