د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط خوا

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.