د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط شن لخوا

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.