د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ط

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.