د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط قاف

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.