د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط م

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.