د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ن

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.