د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ياا

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.