د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط K

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.