د خوبونو تعبير د ابن سيرين د خط له خوا

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.

ایزیک