د خوبونو تعبير د ابن سيرين له خط څخه

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.