د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط الف

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.