د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط طال

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.