د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط طا

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.