د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط طه

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.