د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط غین

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.