د خوبونو تعبیر د ابن سیرین لیک

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.

ایزیک