خدمات او اسانتیاوې په لیان صبور کمپاؤنډ کې شتون لري