السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما وليدل چې زه له خپل ورور سره جومات ته ورغلم او داخل شوم د دې خبرې وضاحت څه دى؟